2015.06.19

Drawing

micropython-ыг kickstarter-д гарснаас хойш хөгжүүлэлтийг нь 6 сар тасралтгүй ажиглаж байна. өөрт байсан STM32F4 Discovery Board-д micropython-г туршсан байдлаа доор харуулья. MacOs үйлдлын системыг ашиглав. линукстэй төстэй учир бараг бүх явц адилхан.

mikropython-ыг хөрвүүлхэд arm-none-eabi-gcc compiler хэрэгтэй болно. үүнийг эндээс татаж авья.

хаана хадгалснаас хамаар ч дараах байдлаар .bashrc-д юм уу .bash_profile-д байрлуулья.

export PATH=/Volumes/work/gcc_arm_versions/gcc-arm-none-eabi/bin:$PATH

дараа нь source .bash_profile эсвэл source .bashrc комманд-р терминалаас arm-gcc-compiler-ыг дуудах боломжой болно.

micropython-ыг эх кодыг дараах байдлаар Downloads хавтасд татья.

cd ~/Downloads/
git clone https://github.com/micropython/micropython.git

татаж авсан хойноо micropython/stmhal хавтасруу орно.

make BOARD=STM32F4DISC коммандаар микроконтролерт байрлуулах үйлдлын системыг хөрвүүлье.

cd ~/Downloads/micropython/stmhal
make BOARD=STM32F4DISC

ойролцоогоор 1 минут орчим хөрвүүлж уншисан хойно дараах файлууд үүснэ.

LINK build-STM32F4DISC/firmware.elf
  text	  data	  bss	  dec	  hex	filename
 265640	   96	 27664	 293400	 47a18	build-STM32F4DISC/firmware.elf
Create build-STM32F4DISC/firmware.dfu
Create build-STM32F4DISC/firmware.hex 

үүссэн firmware-г микроконтроллерт тавиx д 2 боломж байгаа, нэг н шууд .elf пайлийг .bin руу хөрвүүлээд st-flash ашиглан флашдна.

arm-none-eabi-objcopy -O binary firmware.elf prog.bin
st-flash write prog.bin 0x8000000

үүсгэсэн үйлдлын системийг виртуал com port холболтоор микроконтроллерт татаж байршуулaxын тулд STM32F4 Board -ын bootloader-ыг BOOT0 pin-г VDD холбон RESET товчыг дарснаар идэвхжүүлнэ. дараах зураг дээрээс тодорхой харагдана.

Drawing

microusb кабелаар виртуал com port холболт үүснэ. дан ганцаараа хавтанг цахилгаанаар хангаж чадахгүй учир miniusb кабелыг компютерт залгах болсон.

өмнө үүсгэсэн үйлдлын системыг микроконтроллерт байрлуулхад dfu-util программ хэрэг болно.

brew install dfu-util minicom

линукс ашиглаж байгаа хүмүүс дараах байдлаар суулгана.

sudo apt-get install dfu-util

ликукстэй хүмүүс sudo vi /etc/udev/rules.d/49-stmdiscovery.rules файл үүсгэн энэ өгөгдлийг хадаглана.

sudo vi /etc/udev/rules.d/49-stmdiscovery.rules
# f055:9800 - STM32F4 Discovery running MicroPython in USB Serial Mode (CN5)
ATTRS{idVendor}=="f055", ATTRS{idProduct}=="9800", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"
ATTRS{idVendor}=="f055", ATTRS{idProduct}=="9800", ENV{MTP_NO_PROBE}="1"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="f055", ATTRS{idProduct}=="9800", MODE:="0666"
KERNEL=="ttyACM*", ATTRS{idVendor}=="f055", ATTRS{idProduct}=="9800", MODE:="0666"
# 0483:df11 - STM32F4 Discovery in DFU mode (CN5)
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="df11", MODE:="0666"

ликукстэй хүмүүс sudo udevadm control –reload-rules коммандаар өмнө үүсгэсэн файлыг ликукс системд дараах байдлаар уншуулна.

sudo udevadm control --reload-rules

үүсгэсэн үйлдлын ситемыг дараах байдлаар микроконтроллерт татья.

sudo make BOARD=STM32F4DISC deploy # make USE_PYDFU=0 BOARD=STM32F4DISC deploy
Password:
Use make V=1 or set BUILD_VERBOSE in your environment to increase build verbosity.
Writing build-STM32F4DISC/firmware.dfu to the board
dfu-util 0.8

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2014 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org

Opening DFU capable USB device...
ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
file contains 1 DFU images
parsing DFU image 1
image for alternate setting 0, (2 elements, total size = 265752)
parsing element 1, address = 0x08000000, size = 10380
Download	[=========================] 100%    10380 bytes
Download done.
parsing element 2, address = 0x08020000, size = 255356
Download	[=========================] 100%    255356 bytes
Download done.
done parsing DfuSe file 
dfu-util -a 0 -d 0483:df11 -D build-STM32F4DISC/firmware.dfu
dfu-util 0.8

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2014 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org

Opening DFU capable USB device...
ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
file contains 1 DFU images
parsing DFU image 1
image for alternate setting 0, (2 elements, total size = 265752)
parsing element 1, address = 0x08000000, size = 10380
Download	[=========================] 100%    10380 bytes
Download done.
parsing element 2, address = 0x08020000, size = 255356
Download	[=========================] 100%    255356 bytes
Download done.
done parsing DfuSe file

одоо туршиж үзхэд бэлэн боллоо.

minicom -D /dev/tty.usbmodem*

эсвэл

screen /dev/tty.usbmodem*